Stanisława Wyspiańskiego 25
65-036 Zielona Góra
Sekretariat ZSOiS
sekretariat@zsois.zgora.pl

(68) 451 20 70

Rekrutacja

KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O MIEJSCE W INTERNACIE   ZSOiS

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Rekrutacja:

 1. Decyzję o przyjęciu kandydata do internatu podejmuje komisja d/s rekrutacji.
 2. Do internatu przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie ZSOiS w Zielonej Górze.
 3. Uczniowie innych szkół z terenu miasta Zielona Góra mogą być przyjmowani tylko w przypadku wolnych miejsc w internacie.
 4. Stosowne dokumenty (podane poniżej) należy składać wyłącznie w sekretariacie ZSOiS (ul. Wyspiańskiego 23) do 28  czerwca 2019 r. – (piątek).  Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane w drugim terminie rekrutacji.
 5. W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem poczty-kuriera dla oceny zachowania w/w terminu uwzględnia  się datę nadania przesyłki.
 6. Dokumenty przesłane na adres sekretariatu drogą elektroniczną  pozostawia się bez rozpatrzenia.
 7. Pierwszy termin rekrutacji odbędzie się w dniu 2 Lipca 2019. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu dwóch dni od dnia zebrania się komisji ds. rekrutacji. Informacji udzielać będzie sekretariat ZSOiS.
 8. Dodatkowy termin rekrutacji odbędzie się w dniu 28 Sierpnia 2019.
 9. Uczniowi, który nie uzyskał miejsca w internacie przysługuje prawo do złożenia odwołania do Dyrektora ZSOiS. Odwołanie składa się w sekretariacie ZSOiS na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Odwołania składane po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. O decyzji kandydaci zostaną powiadomieni po posiedzeniu komisji ds. rekrutacji w dniu   29 sierpnia 2019 r.
 10. Zakwaterowanie do internatu odbędzie się w dniu 1 Września 2019 (niedziela) od godziny 14.00 .
 11. Dodatkowych informacji udziela sekretariat ZSOiS oraz kierownik internatu.
 12. Zasady rekrutacji opracowane zostały na podstawie regulaminu internatu ZSOiS, który jest dostępny na stronie internat.zsois.zgora.pl

Dokumenty do pobrania na : https://internat.zsois.zgora.pl/dokumenty/

 1. Podanie o przyjęcie do internatu składamy do 28 czerwca 2019 r.
 2. Umowa o zakwaterowanie. –  składamy wychowawcom  do 13 wrzesień 2019
 3. Dowód wpłaty kaucji – wydrukowany dostarczmy wychowawcom w dniu kwaterunku.
 4. 1 zdjęcie do legitymacji internackiej.

 

Miesięczny koszt pobytu wychowanka w internacie oraz wysokość kaucji zostanie podana na stronie internatu https://internat.zsois.zgora.pl/
do 28 Czerwca 2019.

Wpłaty za kwaterunek i wyżywienie można dokonać przelewem na konto :

PKO BP O. I Zielona Góra  39-1020-5402-0000-0902-0246-3396

W tytule przelewu proszę podać : imię i nazwisko ucznia za którego dokona jest wpłata za zakwaterowanie i wyżywienie (miesiąc, rok)

Wpłatę za kaucję  można dokonać przelewem na konto :

PKO BP O. I Zielona Góra  91-1020-5402-0000-0802-0248-2685

W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko ucznia za którego dokona jest wpłata na poczet kaucji (miesiąc, rok)

Informacji na temat rekrutacji (osób przyjętych)  do Internatu na rok szkolny 2019/2020 od  dnia 11 Lipca 2019 po  godzinie 12.00 udzielać będzie  sekretariat ZSOiS, tel 68 451 20 50. Sekretariat czynny jest w dni robocze od godziny 7.00 do 14.00.